Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej”


MINIONA -

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Przedmiotem rozważań konferencyjnych będą zarówno zjawiska, które jeszcze w XIX wieku przygotowały grunt pod powstanie II Rzeczypospolitej, jak i bezpośrednio poprzedzające odzyskanie niepodległości prace nad rozwiązaniami organizacyjnymi, instytucjonalnymi i prawnymi, rola środowisk i zbiorów emigracyjnych w dziedzictwie Rzeczypospolitej, udział mediów i ich instytucji w kształtowaniu niepodległej Polski, wreszcie książka, prasa, radio i film tuż przed wybuchem II wojny światowej, polityka okupanta wobec dziedzictwa II Rzeczypospolitej, rola środowisk emigracyjnych w czasie wojny i po jej zakończeniu oraz stosunek władz państwowych do tradycji dwudziestolecia w Polsce Ludowej.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy, w których polu zainteresowań znajduje się historia książki, prasy, radia i telewizji oraz instytucji związanych z tymi mediami, a przede wszystkim ich rola w tworzeniu i zachowaniu dziedzictwa II Rzeczypospolitej.

Szczegółowa tematyka konferencji przedstawia się następująco:

  1. Książka i instytucje książki oraz inne media w okresie zaborów jako narzędzia zachowania oraz kształtowania polskiego dziedzictwa i tożsamości (na ziemiach polskich i na emigracji);
  2. Książka i prasa w okresie zaborów i w początkach niepodległości jako forum dyskusji nad kształtem Rzeczypospolitej (myśl prawnicza, organizacyjna); prawne i organizacyjne przygotowania do funkcjonowania instytucji książki i mediów w niepodległej Polsce;
  3. Dziewiętnastowieczny dorobek rejestracyjny w zakresie polskich dóbr kultury na obczyźnie (książki, prasa, biblioteki) jako przygotowanie do ich odzyskania przez II Rzeczpospolitą;
  4. Utracone dziedzictwo – straty polskiej kultury (biblioteki) w czasie I wojny światowej, rewolucji w Rosji, walk o granice II RP;
  5. Książka, prasa, radio, film i biblioteki w okresie II Rzeczypospolitej: 1. budowanie odrodzonej ojczyzny, rola integracyjna, tworzenie wspólnoty narodowej, kultura mniejszości etnicznych i narodowych w kształtowaniu Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości; 2. w odrodzonej ojczyźnie: warunki prawne, ekonomiczne i organizacyjne, instytucje książki, prasy, radia i filmu, rynek, producenci, odbiorcy; 3. rozwój książki, prasy, radia i filmu w II RP oraz jego rola w polskiej kulturze i kształtowaniu tożsamości narodowej; 4. rola książki, prasy, radia i filmu w przededniu II wojny światowej; 5. ratowanie i zniszczenia dziedzictwa kulturowego we wrześniu 1939 r.;
  6. Dobra kultury polskiej sprowadzane z zagranicy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości: 1. akcja rewindykacyjna; 2. sprowadzanie zasobów emigracji do kraju;
  7. Dziedzictwo dwudziestolecia międzywojennego po II wojnie światowej (lata 40 i 50): książka, prasa, radio i film – instytucje i ludzie, którzy przetrwali wojnę w Polsce powojennej i na emigracji; odradzanie instytucji przedwojennych w nowej rzeczywistości; podporządkowanie bibliotek i mediów o tradycjach przedwojennych polityce; dziedzictwo II Rzeczypospolitej na emigracji.

Rada Naukowa konferencji:

prof. dr hab. Janusz Adamowski – Uniwersytet Warszawski
Anna Buchmann – Muzeum Polskie w Rapperswilu
prof. dr hab. Rafał Habielski – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Henryka Ilgiewicz – Instytut Badań Kultury Litwy w Wilnie
prof. dr hab. Marek Jabłonowski – Uniwersytet Warszawski
prof. UW dr hab. Anna Kamler – Uniwersytet Warszawski
dr Robert Kostro – Dyrektor Muzeum Historii Polski
prof. dr hab. Dariusz Kuźmina – Uniwersytet Warszawski
dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej
prof. UWr dr hab. Maciej Matwijów – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Andrzej Mężyński
prof. UW dr hab. Jacek Puchalski – Uniwersytet Warszawski
dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie
dr hab. Marek Tobera – Uniwersytet Warszawski
dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek – Uniwersytet Warszawski
Kazimierz Piotr Zaleski – Prezes Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego we Francji

Tematy referatów wraz z abstraktami (w języku polskim i angielskim) oraz formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać do 30 października 2017 r. Decyzję o przyjęciu referatów Rada Naukowa konferencji podejmie do 30 listopada 2017 r. Ostateczny program zostanie przedstawiony w listopadzie 2017 r.

Zgłoszenia bez referatów prosimy przesyłać do 30 listopada 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł / 85 EURO (opłata ulgowa dla doktorantów: 100 zł / 25 EURO). Opłatę prosimy wnosić dopiero po zatwierdzeniu referatu i/lub potwierdzeniu przez organizatorów uczestnictwa, nie później niż do 31 marca 2018 r.

Organizatorzy konferencji przewidują opublikowanie artykułów, które nadesłane zostaną w terminie i uzyskają pozytywną recenzję w tomie specjalnym „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”. Nieprzekraczalny termin nadesłania artykułów (do 30 000 znaków ze spacjami) wraz ze streszczeniem oraz słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim (do 1000 znaków ze spacjami), to 31 lipca 2018 r.

 

Formularz zgłoszenia udziału:
http://www.lis.uw.edu.pl/badan/wp-content/uploads/2017/10/Formularz-zgłoszenia-udziału.doc

Dane kontaktowe:

E-mail: konferencja.niepodleglosc.1918@uw.edu.pl


Źródło:  http://www.lis.uw.edu.pl/badan/?page_id=285

Aktualizacja:  2017-10-09