Ogólnopolski zjazd karnistów - Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego.


MINIONA -

Collegium Iuridicum Novum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Ogólnopolski Zjazd Karnistów jest konferencją naukową organizowaną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Katedrę Prawa Karnego i działające przy niej Koło Naukowe Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Wydarzenie kontynuuje tradycję Ogólnopolskich Zjazdów Młodych Karnistów, przy czym stanowi rozszerzenie formuły, będąc adresowanym do pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów.

W przekonaniu Organizatorów istnieje potrzeba refleksji nad aktualnymi tendencjami w prawie karnym sensu largo, przy czym owa analiza nie powinna ograniczać się wyłącznie do ujęcia dogmatycznego.

Korzystając z koncepcji wypracowanych na gruncie filozofii prawa, można wyróżnić trzy problemy dotyczące natury prawa karnego, tj. jego istoty, faktyczności i legitymizacji. Problem istoty prawa karnego wiąże się z jego złożoną strukturą ontologiczną, czyli badaną metodą analityczną normą albo badanym metodami empirycznymi faktem. Problem faktyczności prawa karnego odnosi się do jego związków z władzą oraz jego efektywności, a więc tego jak oddziałuje na społeczeństwo. Problem legitymizacji prawa karnego dotyczy uzasadnienia jego obowiązywania i jego prawomocności.

W ramach tych trzech problemów na szczególną uwagę zasługują zagadnienia m.in. tożsamości prawa karnego, jego instrumentalizacji, punitywności, granic kryminalizacji oraz powiązania z wartościami społecznymi, czy aksjologią systemu prawnego.

Więcej informacji oraz harmonogram wystąpień znajdą Państwo na stronie: http://ozk.amu.edu.pl


Źródło:  http://ozk.amu.edu.pl

Aktualizacja:  2018-04-21 09:55:49