Rzeczpospolita Polska – suwerenna i niepodległa 1918-2018


MINIONA -

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Komitet Naukowy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Rzeczpospolita Polska – suwerenna i niepodległa 1918-2018” ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. w Instytucie Politologii we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 3.     

W 2018 roku przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Wydarzenie to miało zasadnicze znaczenie dla kształtowania i zachowania tożsamości narodowej, odzyskania przez Polaków suwerenności i niepodległego państwa. Naszą konferencją chcemy włączyć Instytut Politologii, a tym samym Uniwersytet Wrocławski, w obchody tak ważnej rocznicy, a przede wszystkim podjąć dyskurs naukowy, upowszechnić wiedzę z zakresu tej tematyki w środowisku pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

Patronat honorowy nad Konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski.

Konferencja będzie  miała charakter panelowy, uczestnicy będą prezentować wyniki badań i prowadzić dyskusje w trzech obszarach tematycznych:

I – kwestie polityczno-ustrojowe (w tym  suwerenność państwa; ustrój polityczny; prawodawstwo; system partyjny; prawa wyborcze; dyplomacja polska; tworzenie
i funkcjonowanie polskich instytucji publicznych).

II – zagadnienia bezpieczeństwa państwa (w tym walka o niepodległość i suwerenność państwową; wojsko i inne służby mundurowe; bezpieczeństwo ekonomiczne, ekologiczne
i społeczne; rola i miejsce Polski na arenie międzynarodowej).

III – problematyka kulturowo-społeczna ( w tym polska kultura i tożsamość narodowa; kościoły i wyznania; mniejszości narodowe; kombatanci; społecznicy; politycy i uczeni).

Opłata konferencyjna:

Opłatę prosimy wpłacić do dnia 25 września 2018 r. wysokości 150 zł (doktoranci) i  250 zł (pracownicy uczelni). Opłaty wniesione po wskazanym terminie wynoszą odpowiednio: 200 zł (doktoranci), 300 zł (pracownicy uczelni).

Publikacja pokonferencyjna

Organizatorzy zapewniają możliwość opublikowania artykułu pokonferencyjnego w punktowanych czasopismach, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji wydawniczych.

Artykuły prosimy przysyłać do dnia 30 listopada 2018 r. na adres mailowy: malgorzata.alberska@uwr.edu.pl

Artykuły pokonferencyjne przysłane w j. polskim zostaną opublikowane w czasopiśmie Wrocławskie Studia Politologiczne, przysłane
w  j. angielskim w czasopiśmie Polish Political Sience Review.

Wymogi edytorskie znajdą Państwo: http://www.wsp.uni.wroc.pl/Dla-autorow lub www.politologia.uni.wroc.pl/politicalreview/

Termin zgłaszania wystąpienia

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy wysłać do 30 sierpnia 2018 r.
na adres: malgorzata.alberska@uwr.edu.pl

Karta zgłoszenia do pobrania ze strony: http://politologia.uni.wroc.pl/

 


Źródło:  http://politologia.uni.wroc.pl/index.php/rzeczpospolita

Aktualizacja:  2018-06-01