Wartość Jakości Głosu w Filozofii Ochrony Zdrowia


MINIONA -

Wyższa Szkola Medyczna w Legnicy
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, Akademia Ochrony Zdrowia przy UWr. Sp. z o. o.

zapraszają do udziału w Konferencji (29-30.09.2018 r.) Aula Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 3

Organizatorzy zwracają uwagę na społeczny wymiar kategorii „zdrowie”, na jej szeroki i pilny do naukowego rozważania kontekst badawczy i praktyczny.

 Do wygłoszenia referatu zapraszamy naukowców (zwłaszcza młodych pracowników nauki i doktorantów), reprezentujących różne dziedziny wiedzy, którzy zajmują się następującymi obszarami badawczymi:

• Szeroko rozumianą filozofią ochrony zdrowia, w świetle problemu przywództwa, kształcenia, wychowania.

• Głosem jako wartością aksjologiczną w procesie szeroko rozumianego kształcenia.

• Etycznym aspektem zdrowia w świetle odpowiedzialności „pracującego głosem” oraz odpowiedzialności pracodawcy.

• Wartością głosu w świetle estetyki. • Ontologicznym aspektem głosu.

• Historyczno-filozoficznym aspektem wartości głosu, kształcenia, przemawiania.

• Rolą głosu podczas wystąpień publicznych.

• Rolą głosu w relacjach interpersonalnych.

• Rolą głosu w innych, niż nauczycielska, grupach zawodowych.

• Ustawodawstwem polskim i unijnym dotyczącym chorób zawodowych (zwłaszcza nauczycieli).

• Stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie roli zdrowia w życiu człowieka (zwłaszcza w grupie zawodowej nauczycieli).

• Medycznym, psychologicznym i prozdrowotnym kontekstem zagadnienia.

• Wpływem stresu na jakość głosu i schorzeniami powiązanymi (np. układu pokarmowego).

• Bezpieczeństwem i higieną pracy nauczycieli.

• Diagnostyką chorób narządów głosu.

• Profilaktyką chorób narządów głosu i terapiami.

• Ekonomicznym aspektem chorób zawodowych (w szczególności odnoszących się do chorób narządów głosu).

• Innymi, zauważonymi przez Referującego, problemami.

Zaplanowane jest wydanie recenzowanej i punktowanej monografii naukowej, w której zostaną umieszczone teksty przygotowane przez referujących na podstawie ich wystąpień i dyskusji.

Informacje i zapisy na stronie www.rola-glosu.pl 


Źródło:  http://www.rola-glosu.pl

Aktualizacja:  2018-08-12