ІІ MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NEW TOP SCIENCE» (Kijów, publikacja, imienny certyfikat)


MINIONA -

NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IMIENIA M. P. DRAGOMANOWA
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

ІІ Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja «NEW TOP SCIENCE»  przewiduje pracę 4-ech sekcji w trybie zdalnym. Aktualność tematyki konferencji będzie sprzyjała naukowemu dialogowi na wysokim poziomie i skupieniu uwagi na praktycznym składniku.

 

Aktualne problemy nauk humanistycznych

 ·         filozofia

·         kulturoznawstwo

·         historia

Perspektywiczne kierunki badań w naukach społecznych

·         psychologia

·         socjologia

·         politologia

Priorytety naukowych badań i pedagogika

 ·         nauki o edukacji

·         wykształcenie średnie

·         Kształcenie i wychowanie

·         edukacja specjalna

 

Strategii rozwoju kultury i sztuki

·         design

·         мuzeologia

·         historia sztuki

 

Publikacja artykułów

Materiały konferencji zostaną wydrukowane w naukowym czasopiśmie «Humanistyczne korpus» –  zbiórka artykułów naukowych, wysyłanych autorom i umieszczana na stronie internetowej http://filosof.npu.edu.ua/ (rubryka «Wydania»). Zbiórka jest umieszczana w Repozytorium Biblioteki naukowej Nagrodowego Pedagogicznego Uniwersytetu imienia M. P. Dragomanowa. 

Zbiórka dzieł naukowych jest akceptowana do druku przez Naukową Radę Wydziału Edukacji Filozoficznej i Nauki Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M. P. Dragomanowa. Zbiórka dostaje międzynarodowy książkowy numer ISBN. Obowiązkowe egzemplarze są wysyłane do Izby Książkowej oraz głównych bibliotek kraju. 

 

Kwestie organizacyjne

 Udział w ІI Międzynarodowej Konferencji Naukowej «NEW TOP SCIENCE» przewiduje opłatę składki organizacyjnej, która jest wydawana na zorganizowanie konferencji, druk materiałów w książce « Humanistyczne korpus», certyfikat uczestnika konferencji, usługi pocztowe.

Opłata konferencyjna wynosi 120 i obejmuje drukowany egzemplarz książki z materiału autora (książka i certyfikat uczestnika zostanie wysłana pocztą). Możliwe jest uzyskanie elektronicznego wariantu książki z materiałem autora, w takim wypadku koszt wynosi 70 zł.

Jak wziąć udział?

 

Żeby wziąć udział w konferencji należy pod adres elektroniczny Komitetu organizacyjnego gum-korpus@ukr.net wysłać w osobnych plikach:

·                    opracowanie (nazwa pliku: № sekcji nazwisko autora artykuł); ankietę uczestnika (nazwa plika: № sekcji_nazwisko autora_ankieta);

·                    zeskanowaną opinię promotora;

·                    zeskanowane pokwitowanie potwierdzające opłatę składki organizacyjnej (nazwa pliku z nazwiskiem autora).

Należy podać temat e-mail: NEW TOP SCIENCE

Ø  Wymagania wobec sporządzenia materiałów:

·         Jest przyjmowany artykuł naukowy, objętość którego wynosi 10-11 stron formatu А4 druku komputerowego, interlinia 1,5 wiersza (marginesy 20 mm ze wszystkich stron, czcionka Times New Roman 14 punktów).

·         Tytuł (dużymi literami, pogrubiona czcionka, wyrównanie do środka) NAZWA ARTYKUŁU; w następnym wierszu (pogrubiona czcionka, wyrównanie do prawej) – Nazwisko, imię w całości; w następnym wierszu (kursywa, wyrównanie do prawej) – stopień naukowy, stanowisko, nazwa uczelni wyższej, e-mail), po 1 wierszu – tekst artykułu.

Odwołania do literatury dostają ogólną numerację porządkową za tekstem w kwadratowych nawiasach (na przykład, ... [3, s.45]).

Opracowania są drukowane w redakcji autorów. Odpowiedzialność za treść, gramatyczną i stylistyczną poprawność opracowań ponosi autor. Przygotowane bez uwzględnienia podanych wymagań – nie są przyjmowane i nie są drukowane.

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do wyboru opracowań. Autorzy, którzy składają materiał, oświadczają, że tekst jest oryginalny i nigdzie wcześniej nie był drukowany.

 

ANKIETA UCZESTNIKA

Nazwisko, imię

Temat opracowania

Sekcja

Stopień, tytuł naukowy

Podstawowe miejcie zatrudnienia (studiów)

E-mail

Telefon kontaktowy

Nazwisko, imię promotora

Adres do wysłania zbioru (kod pocztowy, kraj, miasto, ulica)

Drukowane / e-wariant książki

Kontakt

 Serhii Rusakov, PhD in Philosophy, Associate Professor at the Department of Cultural Studies of M.P. Drahomanov National University of Pedagogy, Assistant Dean of the Faculty of Philosophy Education and Science of M.P. Drahomanov National University of Pedagogy for Social:

s.s.rusakov@npu.edu.ua

https://www.facebook.com/rusakov.sergii

+380674408591 (Viber)

 


Źródło:  http://filosof.npu.edu.ua/

Aktualizacja:  2018-08-14 13:42:22