DLA SPOŁECZEŃSTWA - REDUKCJA RYZYKA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH. Naukowe i praktyczne rozwiązania w regionach.


MINIONA -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja ta jest adresowana do specjalistów wielu dyscyplin zajmujących się szeroko pojętymi studiami minimalizacji skutków zagrożeń naturalnych i klęsk żywiołowych, uwzględniających aspekt przyrodniczo-społeczny. Przewidziane są dwie sesje tematyczne i dyskusja, dotyczące następujących tematów: Aspekt społeczny w analizach ryzyka klęsk żywiołowych; Jak się nie dać klęskom żywiołowym? Wyzwania administracji publicznej.

Obserwujemy na świecie gwałtowne zjawiska przyrodnicze - hydrometeorologiczne  i geologiczne. Niezależnie, i nieco w ich cieniu, towarzyszą im w ostatnich dekadach dynamiczne procesy społeczne, np.  przemieszczanie się ludności w celach turystycznych i migracja, oddziaływanie mass mediów -  będące elementem globalizacji, wzrost gęstości zaludnienia wielu regionów.  Fakty te sprzyjają coraz częstszej obecności ludzi na obszarach zagrożonych zjawiskami naturalnymi. Nie zawsze są oni świadomi powagi istniejącego zagrożenia. Nie zawsze też, jednostki administracyjne i odpowiednie służby są przygotowane do działań chroniących ludność przed nimi, podczas nich i po ich wystąpieniu. Czy jesteśmy gotowi na konfrontację z naturą? Gdzie są nasze słabe punkty? Co czyni nauka oraz organy administracji państwowej, aby zminimalizować negatywne skutki gwałtownych zjawisk przyrodniczych? Jakie wyzwania stoją jeszcze przed nami? Odpowiedź na te pytania, i wiele innych, jest elementem redukcji ryzyka zagrożeń naturalnych, która to będzie tematem inauguracyjnej konferencji w Warszawie. Zapraszamy naukowców do zaprezentowania swoich wyników badań.

 

W konferencji można uczestniczyć na trzy sposoby, jako: referent publikujący artykuł, uczestnik publikujący artykuł lub uczestnik. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje kolejność nadesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego i abstraktu. Zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Prace i Studia Geograficzne.  Karty zgłoszeniowe można nadsyłać do 31 stycznia 2014 r., natomiast materiały w przypadku prelegentów  - do dnia 8.02.2014 r.


Źródło:  http://www.wgsr.uw.edu.pl/news/137/82/I-Konferencja-DLA-SPOlECZEnSTWA-REDUKCJA-RYZYKA-KLeSK-zYWIOlOWYCH-Naukowe-i-praktyczne-rozwiazania-w-regionach

Aktualizacja:  2014-01-11 00:00:00