III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy na temat Przestrzenie badawcze młodych naukowców. Inspiracje – Innowacje – Wdrożenia.


MINIONA -

Collegium Ioannis Pauli II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Specyfika funkcjonowania współczesnego środowiska naukowego wraz z głównym jego zadaniem – prowadzeniem badań, stawia naukowców wobec szeregu nowych wyzwań. Badacze, chcąc zapewnić wysoką ocenę własnym projektom, jak nigdy dotąd mierzą się koniecznością odpowiadania poprzez nie na szeroko rozumiane oczekiwania społeczne, a zwłaszcza na problemy powstające w toku współpracy na linii badania naukowe – biznes. Zagadnienia planowania, przygotowania i realizacji projektów badawczych, w sposób adekwatny odpowiadających na postulaty środowisk współpracujących ze sferą nauki, stają się szczególnie istotne w przypadku działalności młodych badaczy – doktorantów. Dostrzegając potrzebę analizy aktualnej pozycji doktorantów i realizowanych przez nich projektów badawczych w kontekście współczesnej kondycji nauki oraz stawianych przed nią nowych zadań, proponujemy podjęcie dyskusji w następujących obszarach tematycznych:

1. Historia, współczesność, przyszłość a geneza projektów badawczych.

2. Modele teoretyczne i ich znaczenie w poszukiwaniu inspiracji naukowych.

3. Tradycja i innowacja jako determinanty badań naukowych.

4. Badania naukowe a postulat innowacyjności.

5. Rezultaty badań naukowych – ich przydatność i zastosowanie.

6. Poszukiwanie prawdy a wdrażanie i komercjalizacja wyników badań.

            Wyrażając nadzieję, że zaproponowane pola problemowe odpowiadają Państwa zainteresowaniom naukowym, serdecznie zapraszamy do zaprezentowania własnych przemyśleń, analiz i doświadczeń w trakcie planowanej dyskusji, której rezultatem będzie recenzowana publikacja naukowa. Jednocześnie podkreślamy otwartość i gotowość do poszerzenia planowanej problematyki dyskusji o sugerowane, a preferowane przez Państwa zagadnienia.

Opłata konferencyjna wysokości 320 zł i obejmuje: pełne wyżywienie, uroczystą kolację oraz  koszt publikacji referatu w recenzowanej monografii pokonferencyjnej. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy kierować na adres e-mail: rd@kul.pl w terminie do 28 lutego br. Komunikat Nr 2, zawierający szczegółową informację dotyczącą opłaty (dane do przelewu) oraz program konferencji, zostanie przesłany w terminie do 3 marca br., bezpośrednio na adresy e-mail wskazane w zgłoszeniu udziału w konferencji.


Aktualizacja:  2014-02-05 00:00:00