II KONFERENCJA DYDAKTYCZNA „Dydaktyka akademicka: tradycja i nowoczesność”


MINIONA -

Uniwersytet Gdański, Wydział Biolologii, Auditorium Biologicum
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Już po raz drugi mamy przyjemność zaprosić nauczycieli szkol wyższych, doktorantów, kadrę zarządzającą w obszarze dydaktyki akademickiej oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami kształcenia na ogólnopolską Konferencję Dydaktyczną, która odbędzie się 28 marca 2014 na Wydziale Biologii UG w Gdańsku.

 Można wziąć czynny udział w Konferencji prezentując POSTER lub występując w IDEATORIUM (3-minutowe prezentacje uczestników dotyczące dobrych praktyk w dydaktyce akademickiej mające być inspiracją dla słuchaczy i służące nawiązywaniu kontaktów). Planujemy także wydanie MONOGRAFII z tekstami uczestników Konferencji.

 Poruszymy w tym roku m.in. problematykę wykorzystania mechanizmów z gier w edukacji wyższej (gry poważne, gamifikacja), związku formy egzaminowania z zakładanymi efektami kształcenia, praw autorskich w dydaktyce, metody „Questions to Authors” oraz strategia wyprzedzająca, pokażemy także sposoby niebanalnego prowadzenia zajęć, zwłaszcza wykładów, aby umożliwiać naszym studentom zdobycie umiejętności i ważnych dziś na rynku pracy kompetencji społecznych, nie tylko wiedzy (szczegóły w programie).

Termin zgłoszeń: do 28 lutego 2014.

 Wszystkie informacje dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie domowej Konferencji www.kdwb.ug.edu.pl oraz na bieżąco są zamieszczane na profilu na facebooku (www.facebook.com/KonferencjaDydaktyczna)

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM:

Wszystkie spotkania odbywają się na w Auditorium Biologicum.

 8.00 - 8.40 - Rejestracja uczestników (hol Wydziału Biologii, przy Wyspie Darwina)

Ø  8.40 - Uroczyste otwarcie Konferencji: Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. prof. UG Anna Machnikowska, Dziekan Wydziału Biologii UG, prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

 SESJA WYKŁADOWA I

(prowadzący: dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, czas wystąpień uwzględnia możliwość zadawania pytań i dyskusję)

 Ø  9.00 - 10.00 - Dr inż. Jan Zych - Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM Poznań

„KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI W OPARCIU O GRY”

Główna ścieżka rozwoju systemów kształcenia charakteryzuje się odejściem od nauczania werbalnego na rzecz kształcenia multimedialnego, spersonifikowanego, on-line,  interaktywnego, wspomaganego symulatorami, a szczególności grami. Zaczyna odchodzić do lamusa era wykładów ex cathedra. Nie oznacza to rezygnacji z wykładowcy, wręcz przeciwnie - rola wykładowcy, moderatora, mistrza nabiera większego znaczenia niż dotychczas. Tłem prezentacji jest interaktywna gra poważna LEGION (ang. serious game) z elementami symulacji, z case-em dotyczącym katastrofy ekologicznej. Istotą prezentacji nie jest jednak gra czy granie, istotą prezentacji jest pokazanie w jaki sposób kształtuje się unikatowe kompetencje poprzez wykorzystanie mechanizmów growych.

 

Ø  10.10 - 11.40 - Dr Michał Mochocki, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, UKW Bydgoszcz oraz dr hab. inż. Mikołaj Morzy, Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej, Poznań

„GAMIFIKACJA ZAJĘĆ AKADEMICKICH: KURS JAKO GRA”

Gamifikacja przedmiotów kursowych na przykładach zajęć prowadzonych w Bydgoszczy i Poznaniu. Jak zaprojektować kurs, aby stworzyć przestrzeń edukacyjną działającą jak gra i zachęcającą studentów do strategicznego podejścia? Jak zwiększyć zaangażowanie, efektywność i pozytywne nastawienie studentów do procesu uczenia się? Porażki i sukcesy prowadzących zajęcia zgrywalizowane. Opinie studentów. Wykłady w formie „case study”.

 11.40-12.00 - Przerwa kawowa

 IDEATORIUM

(prowadzący: dr inż. Jan Zych)

Ø  12.00 - 13.00 - Ideatorium w formie giełdy pomysłów.

Krótkie (3-minutowe) prezentacje metod i sposobów na prowadzenie zajęć akademickich przez uczestników Konferencji. Wystąpienia typu „elevator pitch”. Ideatorium umożliwia czerpanie inspiracji i motywacji do działania w obszarze dydaktyki akademickiej oraz nawiązanie kontaktów między uczestnikami Konferencji.

Zgłoszenia do Ideatorium przyjmowane są do 28 lutego 2014. O przyjęciu zgłoszenia decyduje organizator na podstawie kolejności zgłoszeń oraz oceny tematu wystąpienia.

 13.00-13.45 - Przerwa na lunch (Akwarium Wydziału Biologii)

 DEBATY

(prowadzący: dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, debaty polegają na wymianie poglądów oraz zdawaniu pytań przez uczestników i odpowiedziach ekspertów).

 Ø  13.45 - 14.30 - 100 pytań do... eksperta. W roli ekspertów: dr Maciej Barczewski, Katedra Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa  i Administracji UG Gdańsk oraz Kamil Śliwowski, koordynator Creative Commons Polska.

ZAGADNIENIA PRAWA AUTORSKIEGO W KONTEKŚCIE DYDAKTYKI AKADEMICKIEJ.

Odpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu przy tworzeniu prezentacji multimedialnych/materiałów dla studentów. Wolne licencje. Dzielenie się materiałami źródłowymi ze studentami. Powielanie i rozpowszechnianie fragmentów podręczników. Plagiat: definicja, zakres odpowiedzialności studenta i opiekuna.

 Ø  14.30 - 15.30 - „Testomania”. Debata o sposobach egzaminowania w kontekście weryfikacji efektów kształcenia.

Forma egzaminu a efekty kształcenia. Wady i zalety testów pisemnych zamkniętych i otwartych,  praktycznych, ustnych, z wyposażeniem. Problem oceny zadań testowych otwartych (problemowych) i ustnych. Wady i zalety egzaminu umożliwiającego korzystanie ze źródeł.

 15.30-15.45 - Przerwa kawowa

 SESJA WYKŁADOWA II

(prowadzący: dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, czas wystąpień uwzględnia możliwość zadawania pytań i dyskusję)

 

Ø  15.45 - 16.45 - Dr Eliza Rybska, Pracownia Dydaktyki Biologii i Przyrody, Wydział Biologii, UAM Poznań.

STRATEGIA WYPRZEDZAJĄCA. METODA „QUESTIONING THE AUTHOR” (QTA).

Istotą kształcenia wyprzedzającego jest aktywne organizowanie wiedzy w procesie samodzielnego zbierania informacji, ich przetwarzania i wykorzystywania. Zajęcia składać się będą z 4 etapów. Strategia ta opiera się na odwróceniu ról, w którym student staje się odpowiedzialny za własne kształcenie.

Metoda „Questioning the author” (QtA) wykorzystuje modelowanie dialogów w grupie seminaryjnej / wykładowej / ćwiczeniowej.  Pytania QtA weryfikują rozumienie zjawisk, pomagają w odkrywaniu ich znaczenia, dążeniu do rozumienia procesu, a tym samym rozwijają myślenie. Metoda QtA nie deprecjonuje błędów, nieprawidłowa odpowiedź stanowi punkt wyjścia  do dyskusji. Studenci podkreślają, że na zajęciach prowadzonych tą metodą nie boją się pytać. Z przeprowadzonych badań wynika, że wśród uczestników  zdecydowanie wzrosły umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

 Ø  16.45 - 17.45 - Dr hab. prof. UG Joanna Mytnik-Ejsmont, Dr Wojciech Glac - Wydział Biologii, UG Gdańsk.

„Wy, którzy umiecie uczyć, uczcie. Wy, którzy nie umiecie, wykładajcie” czyli niestandardowy wykład standardowy oraz standardowy wykład niestandardowy.

 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Ø  17.45 - 18.00 - Prowadzący poszczególne sesje prezentują wnioski, uwagi, rekomendacje. Wręczenie zaświadczeń uczestnictwa. Zamknięcie konferencji.


Źródło:  http://www.kdwb.ug.edu.pl

Aktualizacja:  2014-02-06