Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi


MINIONA -

Aula nr 7 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap) to strategiczny projekt badawczy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem projektu było rozwiązanie problemu obniżania się potencjału ekologicznego i funkcjonalnego zbiorników zaporowych w wyniku ich starzenia się i presji wynikających z zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni. Obszarem badawczym był Zbiornik Goczałkowicki. Podczas realizacji projektu powstały narzędzia, których zastosowanie w zarządzaniu zbiornikiem wpłynie na poprawę zasobów zbiornika jako źródła wody picia dla Śląska, zapewni ochronę przed skutkami powodzi i suszy oraz zachowanie stałego minimalnego odpływu wód ze zbiornika w warunkach suszy, a także ochronę wartości przyrodniczych i gospodarki rybackiej zbiornika.

 

Europejskie standardy zarządzania zbiornikami zaporowymi wymagają zachowania dobrego potencjału ekologicznego zasobów wodnych i ekosystemów z nimi związanych, a także wykorzystania wód zbiorników zgodnie z ich funkcją gospodarczą i zapewnienia bezpieczeństwa budowli piętrzącej w warunkach zagrożeń naturalnych i technologicznych. W świetle zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, w krajach Unii Europejskiej konieczna jest intensyfikacja działań umożliwiających zrównoważone gospodarowanie zasobami wód w celu uzyskania ich dobrego stanu do 2015 roku. Narzędzia projektu ZiZOZap mogą być podstawą do podejmowania racjonalnych decyzji społeczno-ekonomicznych w zakresie ochrony i utrzymania funkcji zbiorników zaporowych.

W imieniu Konsorcjum Naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Krakowskiej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu zapraszamy na

Konferencję Naukową

organizowaną w ramach strategicznego projektu badawczego

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

 

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

 

12 lutego 2014, godz. 10.00 (rejestracja od godz. 9.00)

Aula nr 7 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

 ul. Bankowa 11b, Katowice

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 6 lutego 2014

 za pośrednictwem strony internetowej www.zizozap.pl,

faksem (32) 254-17-17 lub e-mail: zizozap@ietu.katowice.pl

 

Realizatorzy

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Koordynator Projektu

Politechnika Krakowska

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu


Źródło:  http://www.zizozap.pl/

Aktualizacja:  2014-01-13