Polityka - Etyka - Praca. Dylematy społeczne po dwóch dekadach transformacji (1989 - 2010)


MINIONA -

Bukowina Tatrzańska

Konferencja ma stać się naszej intencji forum debaty nad stanem społeczeństwa po dwudziestu latach transformacji w perspektywie trzech obszarów społecznych: polityki, etyki i zagadnień związanych z pracą. W dwadzieścia lat po zainicjowaniu transformacji systemowej zasadnym wydaje się namysł nad tym, w jaki sposób przebiegała ona w wymienionych wyżej obszarach życia społecznego, jakie problemy i dylematy społeczne generowała oraz jakie wyzwania stawia obecnie przed badaczami. Program konferencji będzie się skupiał wokół trzech bloków tematycznych:1. POLITYKA 
- Komunikowanie polityczne - Medialne wizerunki polityki - Dyskurs publiczny elit symbolicznych - Rola polityki w życiu społecznym - Polityka a wartości - Polityka w perspektywie regionalnej, krajowej i europejskiej 
2. ETYKA 
- Systemy moralne i etyczne społeczeństwa polskiego - ciągłość czy zmiana? - Etyka różnych grup społecznych i zawodowych - Etyka a sztuka - Zagadnienia bioetyki jako wyzwania współczesności 
3. PRACA 
- Rola związków zawodowych we współczesnych stosunkach pracy - Rola ideologii zawodowych i etyki pracy - Rola procesów integracyjnych w UE w kontekście pracy i zatrudnienia - Praca w systemach wartości jednostek - Stosunek grup i jednostek do pracy i ról zawodowych 
The conference is supposed to happen of our intention of the forum of debate on the state of the society after twenty years of the transformation in the prospect of three social areas: of the politics, ethics and issues connected with the work. In twenty years after initiating a systemic transformation legitimate a thought seems above it, in what way she ran in listed higher areas of the social life, she generated what problems and social dilemmas as well as what challenges she is putting at present before researchers. The conference timetable will be concentrating around three thematic blocks: 
1. Politics: - political communication - Media images of the politics - public discourse of symbolic elites - role of the politics in the social life - the politics but values - politics in the regional, domestic and European prospect 
2. Ethics: - Moral and ethical systems of the Polish people - the continuity or the change? - Ethics of all sorts social groups and professional - Ethics but the art - Issues of bioethics as challenging the present 
3. Work: - Role of trade unions in contemporary employments - The role of professional ideologies and ethics of the work - Role of integration processes in the EU in the context of the work and the employment - Work in systems of values of individuals - Attitude of groups and individuals to the work and professional roles


Źródło:  http://www.uni.lodz.pl/strefa/konferencje/konferencje,szczegoly,281

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00