Czy każdy ma prawo do sakramentów i sakramentaliów?


MINIONA -

Centrum Konferencyjne UWM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

II Ogólnopolskie Seminarium Studenckich Kół Naukowych

Prawa Kanonicznego

 

 Czy każdy ma prawo do sakramentów i sakramentaliów?

 

pod patronatem honorowym

JE Abpa dra Wojciecha Ziemby, Metropolity Warmińskiego

 

PROGRAM

 

10.00  Uroczyste otwarcie Seminarium

- Słowo wprowadzające Abpa dra Wojciecha Ziemby, Metropolity Warmińskiego

- Przemówienie Prof. UWM dra hab. Piotra Krajewskiego, Prodziekana WPiA UWM

- Przemówienie Ks. Prof. zw. dra hab. Ryszarda Sztychmilera, Opiekuna naukowego SKNPK

- Przemówienie Lic. Klaudii Emilii Akackiej, Przewodniczącej SKNPK

 

10.20 - 11.10 Sesja Plenarna

Przewodniczący: Prof. UWM dr hab. Piotr Krajewski

- Ks. Prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM) Problem dostępu do  sakramentów osób żyjących w związkach nieważnych kanonicznie

Ks. Prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański (UWM) Kto ma prawo do katolickiego pogrzebu?

- Dr Justyna Krzywkowska (UWM) Znaczenie klauzuli zabraniającej zawarcia małżeństwa

- Mgr lic. Aleksandra Bitowt (UWM) Namaszczenie chorych sakramentem uleczenia

 

11.30 - 13.00 Sesja Studencka I

Przewodniczący: Ks. Prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler

Mgr lic. Anna Szafranko (UKSW) Osoba świecka jako szafarz sakramentów i sakramentaliów

Adrianna Tymieniecka (UWM) Ważne i godziwe przyjmowanie sakramentów św.

Ewelina Reczuch (UWM) Jakie uprawnienia w Kościele katolickim ma katechumen?

Marlena Szarlak (UWM) Ofiary za udzielanie sakramentów świętych - regulacje prawne

Grzegorz Ćwikliński (UWM) Ograniczenia prawa do sakramentów dotyczące sprawców delicta graviora

Marta Hołuj (UWM) Czy każde dziecko może być ochrzczone?        

Natalia Tończyk (UMK) A co, jeśli Nergal będzie chciał ochrzcić dziecko? O prawie do Chrztu św. „słów kilka”

Dorota Zalikowska (UWM) Czy wolno ochrzcić dziecko bez wiedzy rodziców?

13.00 - 13.30 Przerwa obiadowa

13.30 - 14.45 Sesja Studencka II

Przewodnicząca: Dr Justyna Krzywkowska

Agata Kwiatkowska (UMK) Bierzmowanie - sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Warunki dopuszczenia do tego sakramentu

Lic. Klaudia Emilia Akacka (UWM) Czy każdy może uczestniczyć we Mszy św.?        

Magdalena Tuszyńska (KUL) Prawo wiernych do posług i funkcji podczas Eucharystii

Blanka Janke, Natalia Śmiełowska (UWM) Warunki dopuszczenia dzieci do I Spowiedzi i Komunii św. - normy prawne

Natalia Ślaska, Elwira Kałędek (UWM) Czy rozwodnik może przyjmować Komunię św.?

Joanna Kamińska (UWM) Zakaz przyjęcia Komunii św. w stanie grzechu ciężkiego (kan. 916 KPK)

Mgr lic. Piotr Jantos (UJ) Prawo do Komunii św. na rękę

Marta Jankowska (UWM) Prawo do Komunii św. w domu chorego

15.00 - 16.30 Sesja Studencka III

Przewodnicząca: mgr lic. Aleksandra Bitowt

Klaudia Pietras (UWM) Czy każdemu przysługuje prawo do zawarcia małżeństwa?

Oktawia Braniewicz (UMK) Wymogi do zawarcia małżeństwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego

Paulina Pragacz, Aleksandra Rychter (UWM) Przepisy regulujące zawarcie małżeństwa z osobą niewierzącą

Mgr Mateusz Fąfara (UWr) Prawo kanoniczne wobec małżeństwa z osobą wyznania muzułmańskiego

Marcin Zaleski (UWM) Czy dzieciom przysługuje prawo do sakramentu namaszczenia chorych?

Joanna Rybicka-Ziarko (UWM) Prawo dziecka poronionego do katolickiego pogrzebu

Patrycja Hermańska, Natalia Czetyrba (UWM) Kremacja zwłok a prawo do obrzędu pogrzebu w Kościele katolickim

Małgorzata Oroń (KUL) Prawo wiernych do błogosławieństw

Kinga Długołęcka (UWM) Prawo do noszenia symboli religijnych w miejscach publicznych

16.30 - 16.50 Przerwa kawowa

16.50 - 17.30 Sesja Studencka IV

Przewodniczący: Ks. Prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański

Mgr lic. Małgorzata Koterba (UKSW) Wymogi wobec kandydata do godziwego przyjęcia sakramentu święceń - kan. 1025 § 1 KPK z 1983 r.

Alicja Kondratowicz (UWM) Prawne aspekty przygotowania i dopuszczenia kandydata do posług kapłańskich w Kościele

Maciej Mikołajczyk (UWM) Zdolność do przyjęcia święceń kapłańskich przez transseksualistów

Agnieszka Marach-Andruszkiewicz (UMK) Prawo do święceń kapłańskich a problem niepełnosprawności kandydatów

Paweł  Nowak (UJ) Wymogi stawiane kandydatom do złożenia ślubów w świetle prawa kanonicznego ogólnego i prawa własnego wybranych instytutów zakonnych

Mgr lic. Monika Krzywkowska (UWM) Prawo do pomocy egzorcysty

17.30 Podsumowanie Seminarium

18.00 Msza św. w kościele akademickim p.w. Św. Franciszka z Asyżu (Olsztyn - Kortowo)

 

 

 

 

 

 


Aktualizacja:  2014-02-03 00:00:00