RELACJA Z KONFERENCJI
III Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”


-

Kielce

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej

„Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”

 

24 kwietnia 2018 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka

 

Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo

 

zorganizowana wspólnie przez Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne, Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na różne zakresy badań nad językiem dawnym i współczesnym polskich wspólnot komunikatywnych, różne metody opisu języka przez młodych badaczy rozpoczynających swoje badania naukowe.

Swój udział zgłosiło 50 studentów i doktorantów reprezentujących ośrodki naukowe, tj.: Białoruski Uniwersytet Państwowy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Śląski, Akademię im. Jana Długosza
w Częstochowie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz instytucje, jak: Muzeum Wsi Kieleckiej i Muzeum Narodowe w Warszawie.

Wszystkich zgromadzonych gości powitał opiekun Studenckiego Koła Naukowego Dialektologicznego pan prof. UJK dr hab. Stanisław Cygan. Następnie Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia pani prof. UJK dr hab. Monika Szpringer i Dziekan Wydziału Humanistycznego pan prof. UJK dr hab. Janusz Detka uroczyście otworzyli III Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”.

Słuchacze mieli możliwość wysłuchania bardzo ciekawych referatów zarówno tradycyjnych, jak i przygotowanych w formie prezentacji multimedialnych. W wygłoszonych referatach i przedstawionych prezentacjach poruszano zagadnienia związane z polskimi środowiskami językowo-kulturowe dawniej i dziś, zróżnicowaniem polszczyzny dawniej
i dziś, językiem ogólnym i językami lokalnymi (gwarami, dialektami, regiolektami)
w przeszłości i obecnie, językiem w mediach masowych, polską grzecznością językową i jej przemianami, językiem polityki, onomastyką literacką, modą w języku, językiem mediów
i kontaktami językowymi. Obradom w sekcjach o charakterze: językoznawczym, literaturoznawczym, kulturoznawczym i psycholingwistyczno-neurologiczno-logopedycznym przewodniczyli pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
i członkowie Kieleckiego Towarzystwa Naukowego: pani doktor Agnieszka Rosińska-Mamej, pani prof. UJK dr hab. Alicja Gałczyńska, pani prof. UJK dr hab. Elżbieta Michow, pani prof. UJK Iwona Mityk, pan prof. UJK dr hab. Andrzej Kominek i pan prof. UJK Stanisław Cygan.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym uczestnikom, słuchaczom
i przewodniczącym obradom za udział w III Ogólnopolskiej Konferencji
Studencko-Doktoranckiej Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo.

 

Sprawozdanie przygotowała:

mgr Aleksandra Kasprzyk,

Sekretarz komitetu organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej

Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo