RELACJA Z KONFERENCJI
Zarządzanie mediami, teoria i praktyka


-

Kraków

Organizatorzy Konferencji informują, że w jej trakcie został podpisany List Intencyjny między JM Rektorem UJ prof. dr hab. med. Wojciechem Nowakiem i Przewodniczacym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Janem Dworakiem, w którym zadeklarowano wolę wznowienia w roku 2014, to jest w 650 rocznicę powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego, Konferencji Mediów Publicznych. Jej przedmiotem będzie namysł badawczy nad rolą, przemianami i zadaniami mediów publicznych w Polsce i na świecie.

 

Oganizatorzy Konferencji przyjęli, że rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wzrost znaczenia reklamy, postępujący proces koncentracji i monopolizacji w warunkach globalizacji, oraz kryzys społeczny i ekonomiczny stawiają media wobec nieznanych dotychczas wyzwań. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie mediami. Wymaga ono nie tylko coraz bardziej specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin, ale także wielu nowych umiejętności.

Odbyła się debata wokół trzech kluczowych pytań:

1.  Jak w czasach burzliwych przemian i wyzwań, które niosą owe przemiany, zwłaszcza w kontekście nowego zasobu podstawowego, jakim jest informacja – należy definiować pojęcie mediów, by oddawało ono ich istotę?

2. Jak – w ten sposób zdefiniowanymi mediami – zarządzać i gdzie szukać źródeł ich finansowania, by mogły wypełnić swoje podstawowe funkcje?

3. Jak zachować podstawowe wartości moralne w coraz bardziej zinstrumentalizowanym świecie mediów?

Pytania te przyświecały trzem, równoległym panelom dyskusyjnym:

1. Definiowanie i problematyka ogólna mediów
2. Ekonomika i zarządzanie mediami
3. Problematyka zawartości przekazu medialnego

Spotkali się w nich zarówno medioznawcy, teoretycy organizacji i zarządzania, jak i praktycy związani z zarządzaniem mediami.